Algemene Voorwaarden

1. Taal

1.1. Nederlands: Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “voorwaarden”) zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels, en zijn tevens te consulteren op www.dekocandle.be in de drie voormelde talen. De Nederlandstalige versie van deze voorwaarden is de enige authentieke.

1.2. Français : Ces conditions générales (nommées ci- après “conditions générales“) sont disponibles sur simple demande en néerlandais, français et anglais, et peuvent aussi être consultées sur le site www.dekocandle.be dans les trois langues précitées. La version en néerlandais de ces conditions générales est la seule version authentique.

1.3. English: These general terms and conditions (hereinafter “general conditions“) are available on request in Dutch, French and English, and can also be consulted on www.dekocandle.be in the three aforementioned languages. Only the Dutch version of these general conditions is legal valid.

2. Definities

2.1. “DEKOCANDLE”: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEKOCANDLE”, met zetel te 7711 Dottenijs, Jacquetboslaan 5, België, BTW BE- 0461.966.161, RPR Bergen-Charlerloi, afdeling Doornik;

2.2. “Klant”: Elke rechtspersoon, evenals iedereen die in naam of voor rekening van die rechtspersoon een bestelling plaatst bij DEKOCANDLE.

3. Toepassingsgebied voorwaarden

3.1. Alle commerciële relaties tussen DEKOCANDLE en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen DEKOCANDLE en de Klant; (ii) de door de Klant ondertekende bestelbon dan wel de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van DEKOCANDLE (ingeval de Klant een bestelling plaatst via e-mail); (iii) de door de Klant geplaatste bestelling via e-mail (desgevallend); (iv) deze voorwaarden en (v) het Belgische recht.

3.2. DEKOCANDLE heeft onder meer als activiteit:

 • Productie en verkoop van op maat gemaakte theelichten en tafelkaarsen;
 • Import en groothandel van decoratieartikelen, dewelke met de hand gemaakt worden.

3.3. Door het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. De voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

3.4. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door DEKOCANDLE van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt DEKOCANDLE niet het recht dit later in te roepen.

3.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen DEKOCANDLE en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen DEKOCANDLE en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

4. Totstandkoming overeenkomst

Bestelling via bestelbon

4.1. Wanneer de Klant een bestelling plaatst middels een bestelbon, komt de overeenkomst tot stand van zodra deze door de Klant ondertekend is dan wel door begin van uitvoering van de bestelling door DEKOCANDLE.

Bestelling via e-mail

4.2. Wanneer de Klant een bestelling plaatst via e-mail, komt de overeenkomst slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling door een persoon bevoegd om DEKOCANDLE te verbinden,

5. Annulering

Annulering door de Klant

5.1. De Klant kan de overeenkomst slechts geldig annuleren (geheel of gedeeltelijk), wanneer de Klant – uiterlijk 72 uur na de totstandkoming van de overeenkomst – DEKOCANDLE hiervan schriftelijk of op elektronische wijze in kennis stelt.

5.2. DEKOCANDLE behoudt zich het recht voor om bij dergelijke annulatie (zelfs gedeeltelijk) aan de Klant een schadevergoeding aan te rekenen van 15 % van de prijs (excl. BTW) van de geannuleerde bestelling met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van DEKOCANDLE op vergoeding van hogere bewezen schade.

Annulering door Dekocandle

5.3. In het geval DEKOCANDLE zich voorafgaandelijk aan of

tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling (vb. bepaalde decoratieartikelen kunnen niet langer besteld/geleverd worden door de leverancier van DEKOCANDLE), zal DEKOCANDLE hiervan de Klant zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen een redelijke termijn na voormelde kennisgeving worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van DEKOCANDLE.

5.4. Bovendien heeft DEKOCANDLE het recht om de bestelling te annuleren, in het geval deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant of wanneer DEKOCANDLE vermoedt dat de Klant beroep doet op DEKOCANDLE omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.

6. Termijnen van leveringen

6.1. Alle leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van DEKOCANDLE.

6.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen door de Klant wettigen.

6.3. De opgegeven leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:

 • DEKOCANDLE niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties, instructies van de Klant;
 • Er in hoofde van de Klant nog uitstaande vorderingen zijn ten aanzien van DEKOCANDLE;
 • Van wijzigingen in de bestelling.

7. Levering

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen steeds EX WORKS (Incoterms 2010) geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres, zodoende de kosten voor de levering steeds gedragen worden door de Klant en het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen overgaat op de Klant van zodra het transport van de goederen aanvangt.

7.2. Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de Klant.

7.3. De manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij beroep doet, worden door DEKOCANDLE naar redelijkheid bepaald.

7.4. De Klant is ertoe gehouden om de CRM-brief te ondertekenen bij ontvangst van de levering.

8. Zichtbare gebreken/non-conformiteit

8.1. De Klant moet direct bij de levering van de goederen een eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op hoeveelheid en gewicht, conformiteit van de levering en zichtbare gebreken (vb. breuken en deuken). De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen – op straffe van verval – te melden op de CRM-brief van de transporteur.

8.2. Indien geen klachten worden meegedeeld op de CMR-brief, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

9. Verborgen gebreken

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijwaart DEKOCANDLE de Klant gedurende 2 maanden voor verborgen gebreken waarmee de geleverde goederen behept zijn. Deze termijn gaat in op het moment van de levering.

9.2. De Klant dient deze verborgen gebreken uiterlijk 48 uur na ontdekking ervan, bij aangetekend schrijven aan DEKOCANDLE mee te delen.

9.3. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de Klant kunnen bewijzen dat hij de goederen zowel voor als na het ontdekken van het gebrek correct heeft bewaard. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik van de betreffende goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

9.4. Eventuele terugzending van de door DEKOCANDLE geleverde goederen dient eerst schriftelijk door DEKOCANDLE te worden goedgekeurd en dient te gebeuren conform de instructies van DEKOCANDLE. Bij gebreke aan dergelijk akkoord zullen alle retourzendingen geweigerd worden en zullen alle daardoor ontstane kosten aan de Klant worden doorgerekend.

10. Klachten

10.1. Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De Klant is gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

11. Waarborg

De waarborgen die DEKOCANDLE aan de Klant aanbiedt ingeval van een klacht betreffende een zichtbaar en/of verborgen gebrek blijven naar eigen keuze en inzicht van DEKOCANDLE beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging, (ii) herstelling, of (iii) terugname van de betreffende goederen, met creditering aan de Klant.

12. Betaling

12.1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 12.2, behoudt DEKOCANDLE ingeval van nieuwe of buitenlandse Klanten zich het recht voor om integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan.

12.2. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen van DEKOCANDLE integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum.

12.3. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

13. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

13.1. Voor elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 11,5 % worden aangerekend en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van DEKOCANDLE verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.860,00 (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd toekenning van termijnen van respijt en het recht van DEKOCANDLE om een hogere schadevergoeding te eisen.

13.2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan DEKOCANDLE te voldoen, behoudt DEKOCANDLE zich het recht voor om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 5.2 is verschuldigd.

13.3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

14. Elektronische facturatie

14.1. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door DEKOCANDLE, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

14.2. Echter, ingeval van een levering aan een Klant buiten de Europese Unie zal de factuur worden meegegeven bij de levering.

15. Eigendomsvoorbehoud.

15.1. Onverminderd het risico dat in hoofde van de Klant gevestigd is met betrekking tot de goederen, behoudt DEKOCANDLE zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende zijn bestelling niet volledig heeft betaald.

15.2. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat DEKOCANDLE altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de goederen op dat moment in het bezit van de klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover DEKOCANDLE.

15.3. In geval van wanbetaling is de Klant ertoe gehouden de nog aanwezige goederen terug te zenden bij de eerste sommatie daartoe van DEKOCANDLE. De betaalde voorschotten blijven in voorkomend geval verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij de wederverkoop.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Met uitzondering van de vrijwaring door DEKOCANDLE volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van DEKOCANDLE beperkt tot de factuurwaarde van de door DEKOCANDLE geleverde goederen en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.

16.2. DEKOCANDLE is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen m.b.t. de leveringen (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien) opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van DEKOCANDLE, de Klant of enige andere derde.

16.3. Onverminderd de tips/advies van DEKOCANDLE betreffende onder meer het gebruik van de goederen en veiligheid in dit kader – dewelke consulteerbaar zijn op de website van DEKOCANDLE (www.dekocandle.be) – gebeurt het bestemmen en het gebruik van de goederen door de Klant of een door hem aangeduide derde onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. DEKOCANDLE kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming/gebruik.

16.4. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de goederen niet tegen alle weeromstandigheden beschermd zijn zodoende de Klant DEKOCANDLE niet kan aanspreken voor enige schade die in dit kader ontstaat (zoals maar niet beperkt tot het smelten van de kaarsen door de zon/warmte of het ontstaan van roest door regen).

16.5. De Klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door DEKOCANDLE:

 • Voor indirecte of onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige vervolgschade door de goederen van DEKOCANDLE veroorzaakt);
 • Voor schade ontstaan door een gebrek aan, slecht of onaangepast onderhoud. DEKOCANDLE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vlekken, verkleuringen, of andere veranderingen van de goederen ten gevolge van het inwrijven van de goederen met synthetische producten, verven, olieachtige goederen en/of zepen die niet geschikt of van slechte kwaliteit zijn;
 • Voor beweerde gebreken die voortvloeien uit het feit dat de decoratieartikelen handgemaakt zijn, zoals maar niet beperkt tot kleine variaties in afmeting, kleur en vorm. Afbeeldingen, stalen, etc. geven louter een indicatie, zonder dat een identieke kleur, structuur of vorm kan geëist worden. Bovendien wordt er bij de productie van deze decoratieartikelen vaak gewerkt met natuurproducten, zodoende natuurlijke afwijkingen steeds mogelijk zijn;
 • Voor beweerde gebreken die betrekking hebben op de matheid of mate van glans van de goederen en die beschouwd moeten worden als normale toleranties;
 • Ingeval de kaarsen kleurafwijkingen vertonen gezien het gebruik van paraffine als additief;
 • Voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van DEKOCANDLE in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;
 • Voor schade ontstaan door onoordeelkundig gebruik of ten gevolge van het gebruik van de goederen op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;
 • Voor schade aan de ondergrond waarop de goederen worden geplaatst, zoals maar niet beperkt tot vlekken door afdruipend kaarsvet;
 • Voor gebreken veroorzaakt door het niet naleven van de tips/advies van DEKOCANDLE (cfr. artikel 16.3);
 • Voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting en/of externe invloeden;
 • Voor schade ontstaan door abnormale of buitengewone omgevingsfacturen, vb. onaangepaste luchtvochtigheid, slechte verluchting, gebrek aan of onvoldoende verwarming of te grote schommelingen in temperatuur;
 • Bijkomende schade ontstaan door verdere aanwending of toepassing door de Klant na de vaststelling van een gebrek;
 • Schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de goederen na de levering, zoals, maar niet beperkt tot stockage in vochtige, te koude of te warme omstandigheden, alsook het stapelen van de goederen);
 • Schade veroorzaakt door overmacht of hardship.

16.6. De aansprakelijkheid van DEKOCANDLE kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van DEKOCANDLE, niet door derden.

17. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

17.2. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar DEKOCANDLE haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij DEKOCANDLE hiervan uitdrukkelijk afwijkt.